پلیس داشت تند تند می نوشت .. مردم بیکار و رهگذران ماجراجو وقایع رو ثبت و ضبط می کردن .. هر کسی از ظن خود کارشناسی می کرد.

اما هیچکس مثل من ماجرا رو ندید .. هر دو راننده داشتن با هم عشقبازی و دلبری می کردن .. گاهی این جلوتر بود و گاهی آن یکی .. نمی دانم یکمرتبه چه در سر عامل سوم افتاد که در چشم برهم زدنی گوی سبقت از دومی ربود و با یک حرکت ناجوانمردانه آن تصادف عجیب رو خلق کرد و خیلی سرخوش و با اعتماد به نفس کاذب صحنه رو ترک کرد.

دو طرف چون همدل بودن اعتراضی نمی کردن ..حالا خدا رو هزار مرتبه شکر هیچ اتفاق مهمی نیفتاده بود .. اما هر کسی رای خودشو داشت در مورد طرفین سانحه می داد. چون اصولا تو اینجور مواقع عامل سوم اصلاً دیده نمی شه کاملاً مبرا شده بود.

پلیسها هم که قربانشان بروم .. فقط می نویسن .. اصلاً مگر موجود نامرئی رو می شه جریمه کرد. و نکته ای که ذهنمو به خودش مشغول کرده بود پلیسا نبودن بلکه آیا عامل سومی ها هم تقاص پس می دن؟