تا کی  باید در تحریم ابراز «دوستت دارم» ها بمانم؟

طاقتم طاق شده

ظریف کجایی؟

تا جانی مانده،

بپا خیز ...محمد رضا .. 23 آبانماه 94