رژه خاطرات پیش چشمانم

یاد کردنت کار آسانیست

استکانی آب پای گلهای تراس،

راستی نام تو شمعدانیست ...


محمد رضا .. 6/آذرماه/94