کلاغها خواندند

فوج فوج قوهای عاشق آمدند

آنهمه انارها ترک خوردند

خش خش برگها را نشنیدی؟

حیف از خزان هزار رنگ،

دیده نشد به چشمهایت


محمد رضا - خزان 94