نامت مقدس است

مبالغه نمی کنم

نه به اندازه خدایان مصر،

نه قدر قدیسان

نه شیرین می ناممت،

نه زلیخا

آبی آسمانی مقدسی

دوردور و دلربا ...


محمد رضا _ زمستان 94