برف بارید

درخت امیدم جوانه زد

خاطرم آسود !

پستچی پیر،

نامه ام را به تو نخواهد رساند

انتظار نامه ی بی جواب 

کشنده تر بود ...


محمد رضا- 20/دی/94