تردید ندارم که یکی از بیهوده ترین کارها بحث و جدل با آدمهای حق به جانبه .. کسانی که صداشون قطع نمی شه بلکه حرف حقی شنیده بشه و باعث تزلزل رای شون بشه .. تن صداهای آزاردهنده ای که کمتر مخاطبی تاب تحملشو پیدا می کنه و ترجیح می ده از گوش و اعصاب محافظت کنه .. شاید مصلحت حقیقت هم سکوت باشه در چنین مواردی