دلتنگ که می شوم

شعر می خوانم

شعر می گویم

با واژه ها به سان ماسه های ساحلی

بازی می کنم

شعرهایم را برای تسلای دردهای تو قطار می کنم

بشنو صدای ترمز واژگان را

در ایستگاه قرارهای نافرجاممان ...


محمد رضا - 94/11/18