جمعه

وقت رفتنه !

موسم   دل  کندنه ...


#شهیار_قنبری