آسمان و زمین را نه با شعر،

با خرمن موهای تو باید می بافتم ...

محمد رضا _ 16/مرداد/95