شاهدانه ی عزیزم

امروز کشف عجیبی کرده ام .. وقتی چراغ اتاقت روشن می شود نیروی عظیمی به سراغم می آید و انرژیم مضاعف می شود .. خستگی را نمی فهمم .. این چراغهای مصنوعی به خودی خود که تشعشعات عشقی به فضای اطراف نمی فرستند.


بیاد دارم روزهای دوریمان را که سرم همیشه به آسمان بود .. تو یک ستاره بودی و البته هنوزم همون ستاره ای برایم .. که همیشه به دنبال نورت بودم و با آن نیرو می گرفتم .. درد و دلهایم را زمزمه می کردم .. و گاهی چه حجم عظیمی از سکوت در میانمان جاری می شد.

امروز فهمیدم که وجودت ضرورت نظام آفرینش است .. زمین بدون تو حتماً تاریک و سرد می شد .. باید از خدا تشکر کنم برای آفریدنت ...


+ بشنوید: