ماه بانوی عزیزم

امروز صبح باد خنکی در حال وزیدنه .. آنقدر هوای پاییزی خیابانمان دیدنی است که دلم نمی آید بنویسم .. لطافت هوا و عطر خاصی که پیچیده .. عطری آشناست .. حتی کوهها و جاده ها و فاصله ها مانع رسیدن این شمیم دل انگیز نیست.

هر ابری که از فراز این آسمان عبور می کند حامل مهربانی است .. هر نسیمی که از کوی تو بر می خیزد پیام آور عشق است .. هر سکوتی که در دل شب با خویشتن آرامش می آورد از تو نیرو گرفته .. باید خدا را سپاس بگویم برای آفریدنت .. وجود بعضی آدمها در چرخه حیات ضروریه .. مثل چرخدنده های ساعت .. عشق و محبت جزء ضروریات چرخه حیاته ...