از تو

تنها عطر دستانت را

در شیشه دلم

به یادگار برده ام ...


محمد رضا _ خزان 1395