"الماس سیاه"

به معدن الماس رسیده بودم!

شب بود و تاریکی،

تو رفتی

و الماس ها سنگ شدند ...


محمد رضا - 1395/11/16