بانوی نازنین!

این جمله امروز خیلی مرا تحت تاثیر قرار داد:

"اگر می‌خواهیم پیام عاشقانه‌مان دریافت شود، باید آن را بفرستیم. اگر می‌خواهیم چراغی را روشن نگه داریم، باید مُدام در آن نفت بریزیم." مادر ترزا گفته

در مورد این جمله می شود کتابها نوشت و ای بسا کتابها نوشته شده .. مثنوی ها سروده شده و اصلاً اساس همه رابطه های مانای عاشقانه دنیا بر همین منوال استوار گردیده است.

توهم عشق داشتن و خیالپردازی در خفا توصیفگر هیچ رابطه عاشقانه ای نیست .. عشق باید ابراز شود .. عشق در سکوت خاموش و فراموش می شود.