تا آخرین نفس بهار جوانه بزن
پاییز
نوبت عاشقی انارهاست ...

                                     "محمد رضا"