برای سرودن نام تو
الفبا را به تسخیر می کشم
از لطیف ترین برگ گلها
جوهری برای قلم
حالا،
می خوانمت تا همیشه ...

                                     "محمد رضا"