نه شکوفه های بهاری،

نه شور تابستان،

نه خش خش برگهای پاییزی،

نه برف زمستان،

یاور همیشگی نیست ...

همراه چهارفصلی

شمعدانی ...


بهمن 94 - محمد رضا