اردیبهشت بهشت می شود

وقتی که تو

نفس عمیق می کشی

تمام سینه ام

بوی رنگی ترین شمعدانی می گیرد ...

محمد رضا _ 95/2/6


+ بشنوید: دریافت