جای جای این شهر را شمعدانی می کارم

تمام خانه باغ های شهرم را،

فرشی از مخمل شمعدانی می گسترانم

عروس شهرها می شود

وقتی

سر بر بالش گلهایش بگذاری ...


محمد رضا _ 95/2/22