خداحافظی جزء تلخ ترین قسمت زندگی آدمهاست .. بغض و هزار حرف نگفته در سینه .. سکوتی که فریاد می زند دلتنگت خواهم شد .. دوستت خواهم داشت تا همیشه .. اشکهایی که جاری نمی شوند و ...

اینبار صحبت از خداحافظی نسلی است که به داشتنشان افتخار می کردیم .. با آنها عشقبازی می کردیم .. ذوق می کردیم .. وجودشان باعث دلگرمی و آرامش خاطر بود.

صحبت از عموها و دایی ها .. خاله ها و عمه هایی که دیگر متولد نخواهند شد. نسلی که شاید در کتابهای مطالعات اجتماعی بچه مدرسه ایها یافته بشن ..

همه ما مقصریم .. همبازی بچه های ما سگ و گربه و حیوانات دیگر با خلق و خوی غیر انسانی شده و قطع و یقین آثار سوء خود را خواهد گذاشت.

روزی نه چندان دور من و شما به عنوان عمو .. دایی .. خاله و عمه .. پسر عمو .. پسر خاله .. پسر عمه .. پسر دایی .. دختر عمو .. دختر خاله .. دختر عمه و دختر دایی موجودات تاریخی شده ایم.

به افتخار همه خویشاوندان در حال انقراض فقط سکوت کنیم و تفکر