تو که یکریز چشمک می زنی

دلبری می کنی

هیچ می دانی

هزار و یک شب است

عشقت را،

ذره ذره،

در دلم ریخته ام؟


محمد رضا _ 95/4/4