از روزی که رفتی

کلاغی بر چنار مقابل پنجره ام ننشست

سالهاست

 خطی، خبری از تو نمی آید

چشم یعقوب به در سفید شد

یوسف نیامد

به صبر ایمان آورده ام

پایان این فصل خشک،

باران  می آید  ...

محمد رضا - 1395/5/6