ماه بانوی عزیزم

عشق یک اتفاق ساده نیست .. اما به سادگی اتفاق می افتد .. عشق برای تجربه کردن نیست .. اما تجربتی عظیم در ورای آن نهفته است .. عشق بی هیچ کوشش و صعوبتی ممکنست واقع شود. عشق بهای سنگینی دارد .. سوختن یک پروانه اصلاً زیبا نیست همینطور شمع برافروخته .. درد دوسویه است

در عشق واقعی مجالی برای پا پس کشیدن نمی ماند مگر اینکه هوس جایگزینش شده باشد .. که آنوقت به آسانی خاموش می شود.

عشق یک پیوند آسمانی است .. شنیده ای می گویند در هفت آسمان یک ستاره نداریم .. معشوق همان ستاره ایست که شبها برایمان دلربایی می کند.

حضورت همواره باعث دلگرمی است .. حضور معشوق یعنی امید به زندگی .. جوهریست بسیار ارزشمند .. جواهریست در این زمانه کیمیا و نایاب