ماه بانوی عزیزم

امروز مطلبی را در جایی خواندم که سخت ذهنم را به خود مشغول کرد .. و من هر آنچیزی که روح و احساسم را درگیر کند کمی با خود صحبت می کنم و بعد به روی کاغذ می آورم .. آیا می توان قبول کرد این جمله را که ( به اندازه عاشق باش )؟

چگونه می شود برای عشق حد و اندازه تعریف کرد؟

یعنی مشود به پروانه گفت کمتر بالهایت را به شمع نزدیک کن و دورتر بایست و از سوختن شمع لذت ببر و از گرمایش به اندازه نصیب ببر؟

به شمع چه باید گفت؟ عمری 1000 ساله داشته باش .. جوری بسوز که تمام نشوی

بهتر این بود که می گفتن عاشق نشو .. من تعبیر و تفسیر دیگری از عشق ندارم

واژه های محبت و دوستی سوای عشق هستن

کاش حالا بودی و در این باره صحبت می کردیم ...