نازنینم

با این نامه ها که یکریز و پی در پی به سویت جاری کرده ام باید حواسم به پاهای خسته پستچی پیر هم می بود

شاید او هم عاشق بردن نامه های عاشقانه است

باید مراقب تو می شدم

گرفتن اینهمه نامه معنای انتظار را می دهد ..

باید مواظبت می شدم

از ترس اینکه اسمت بر سر زبانها نیفتد ...

باید حواسم به همه چیز باشد ..

باید تی شرت قرمز بپوشم .. کسی نباید بفهمد که رنگ صورتم گندمگون شده است ...

باید عینک بر چشمانم بگذارم تا کسی نفهمد به نقطه ای دور دست خیره می شوم.

باید عشق را در یک گوشه ای .. زیر درخت اناری یا ...

با همین گوشه دلم پنهان کنم.

باید مواظبت باشم ...