ماه بانوی عزیزم

مدتی است که ادبیات عشق فکرم را به خود مشغول کرده .. از نزدیکترین ضمایر متصل باید استفاده می کردم تا جانم شوی .. بی آنکه فکرش را کرده باشی دستور زبان را از بر می شوی .. تمام قواعد ادبی دنیا از دل نشات گرفته اند .. اینطور نبوده که دستور نوشته شود و بر آن اساس شعر و متون آمده باشند.

بعد از آن نوبت اصوات است .. این بخش بسیار ظریف همه رابطه های عاشقانه دنیاست .. یک رابطه گقتاری - شنیداری .. آنقدر صدا و نحوه بیان سرشار از احساسات ناب است که حد و اندازه آن به احصاء در نمی آید .. این بخش مهم دستوری در هیچ کتابی نیامده است .. و من هزار سال است که دلتنگ شنیدن نامم از زبانت هستم .. پژواک صدای زیبایت در آسمان که هزار و یک شب است در گوشم  می نوازد محمددددد ...