بانوی نازنین

طول مدت یک رابطه ی عاشقانه اصلاً مهم نیست .. مهم کیفیت رابطه است .. اینکه 100 سال دو نفر همدیگر را تحمل کنند اصلاً جالب نیست .. شاید عمر ظاهری عشق خیلی کوتاه باشد.. اما تمام عشاق در دل و ذهن مردم ثبت شده اند .. عشق جاودانه خواهد ماند.

مگر می شود نگرانیها و دلواپسیهای معشوق را به فراموشی سپرد؟

می دانی چه چیزی می ماند؟

باور کن صدا .. صدا ماندگارترین چیز دنیاست .. حالا بعد اینهمه سال که گذشته و کرور کرور آدم آمده اند و رفته اند .. این صدای سرشار از هیجان و بیتاب توست که برایم مانده ...

برای من هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد .. و همه چیز مثل گذشته رویایی باقی خواهد ماند.

دیشب یک شب رویایی را در خانه ای زیبا وسط درختهای انبوه گذراندم .. بعد سالها با صدای بلبل و قناری و کلی گنجشک بیدار شدم .. فکر نمی کردم دیگر این صداها وجود داشته باشند .. اصلاً هم خواب نبودم .. برگشته بودند یا برگشته بودم را خوب نمی دانم .. اما صدا همان صدا بود .. ذوق و شوقی وصف ناپذیر داشتم ...

یک چیز را نمی توانم برایتان به آسانی اثبات کنم .. باید دردش را بکشی تا تحصیلش کنی .. اصرار زیاد برای بدست آوردن چیزی که خیلی دوستش داری همیشه منتج به نتیجه نمی شود .. گذشت زمان خیلی مسائل را حل خواهد کرد .. تنها اگر خیلی دیر نشده باشد .. و آن صدا برگردد و محبوبت برای همیشه به دورترین سفر ممکن رفته باشد ...