باز کن چشمهایت را

صدای نور را نمی شنوی؟

دیر زمانی است زمین بیدار شده

تمام سبزه ها برای دیده شدن

گل داده اند

اشک گلها را ببین

انتظاری که به سر می رسد

با صبح

با باز شدن

چ ش م ه ا ی ت ...


محمد رضا - 29/دی/94